الکترو محب

ترموستات

ترموستات

ترموستات  ترموستات کنترل کننده ی دما در فضای بسته می باشد. به خصوص دستگاه های گرمازا یا سرمازا  هنگامی که دما به نقطه تنظیم شده ی مطلوب برسد، ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع کرده. تا زمانی که دما سه الی پنج درجه از نقطه تنظیم شده پایین تر برود، مجدداً مدار را وصل می کند و دستگاه روشن می شود. و با این قطع […]

ادامه مطلب